Navigation

پیام اول ماه مه مارکسیست توتوم (نگرش مارکسیستی ترکیه- MT) به «گرایش مارکسیست های انقلابی

کارگران و زحمتکشان سراسر جهان دلایل زیادی دارند که خشم خود را ابراز کنند. چهرۀ کریه سرمایه داری، با حرص و ولع بی حد و مرز آن برای سود و مکیدن خون کارگران، اکنون که نظام سرمایه به بحران عمیقی فرو رفته، بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. در سرتاسر جهان، سرمایه به یورشی تمام و کمال علیه دستاوردهای تاریخی طبقۀ کارگر دست می یازد. شرایط کار و معیشت طبقات کارگر، وخیم تر از قبل می گردد. گرسنگی، فقر، بیکاری، و نابرابری به سطوحی بی سابقه رسیده اند.

از سوی دیگر، هیچ چیز بهتر از فرایند جنگ های امپریالیستی که نقداً آغاز گردیده، بحران نظام سرمایه داری را آشکار نمی کند. امپریالیست ها به شکلی افسارگسیخته برای باز تقسیم جهان در میان خود تقلا می کنند. اما کارگران و زحمتکشان کسانی هستند که قربانی این تقلا می شوند. آن ها کشته و مجروح می شوند. سرزمین هایشان به بیابان و خاکستر تبدیل می شود.

خطر ویرانی از جانب سرمایه، نیاز اساسی به جهانی عاری از جنگ و استثمار را، یعنی سوسیالیزم، مطرح می کند. مبارزۀ ما، پاسخی به این خواسته است. و اول ماه مه فرصتی است برای ما تا با شور و شعف خشم خود را علیه نظام سرمایه داری و آرزوی خود را برای جهانی سوسیالیستی ابراز داریم.

با این احساسات انقلابی، ما اول ماه مه را جشن می گیریم و برای شما آرزوی موفقیت و کامیابی در مبارزه تان را داریم.

زنده باد اول ماه مه، روز مبارزۀ جهانی طبقۀ کارگر!

زنده باد سوسیالیزم!

مارکسیست توتوم (نگرش مارکسیسنی ترکیه- MT)