Navigation

انفجار معدن سوما: نامه گرایش مارکسیست های انقلابی به رفقای نگرش مارکسیستی در

رفقای گرامی،

انفجار معدن سوما، «حادثه» ای بود که انتظار وقوع را می کشید. همان طور که آگاهید، این رویداد تلخ نتیجۀ مستقیم انگیزۀ سرمایه داران ترکیه به حداکثر کردن سود خود به بهای استانداردهای زندگی، شرایط کار و اکنون حتی جان کارگران ترکیه است.

اعلام سه روز عزای عمومی از طرف حکومت «حزب عدالت و توسعه» نمی تواند نقش مستقیم و مسئولیت وی در قبال هزاران مرگ و مصدومیت سالانۀ ناشی از حوادث کار را پنهان کند. اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» پس از بیش از یک دهه حکومت، به وضوح نشان داده اند که همچون «حزب جمهوری خواه خلق» (CHP) و ژنرال ها ضدّ طبقۀ کارگر هستند. در سال ۲۰۱۰، پس از مرگ ۳۰ تن در فاجعۀ معدن زنگولداغ، اردوغان اعلام کرد: «متأسفانه، این حرفه چنین چیزی را در سرنوشت خود دارد». در دو روز گذشته او حتی مجبور بوده به سوانح معدن در بریتانیای قرن نوزدهم اشاره کند تا بلکه مرگ ۲۸۲ معدنچی سوما را توجیه نماید! به روشنی می توان دید که تمامی جناح های بورژوازی ترکیه به لحاظ اخلاقی و ایدئولوژیک ورشکسته هستند و باید به دست کارگران جارو شوند.

متأسفنه اتحادیه های کارگری ترکیه موضوع سوانح کار را به اندازۀ کافی جدی نگرفته اند: اعلام یک روز اعتصاب، واکنشی دیررس است برای جلوگیری از انتقادات کارگران از پایین. این اقدام رویکرد بورژوازی یا اقدامات خطرناک همه روزۀ استثمار سرمایه داری را اساساً تغییر نمی دهد. تنها یک کارزار پایدار، حول فعالیت های کارزار «سوانح کار تقدیر نیستند، به مرگ کارگران در اثر سوانح کار پایان دهید»، می تواند شرایط را بهبود بخشد.

ما همدردی و تسلیت خود را نسبت به خانواده های معدنچیان سوما ابراز می داریم و امید داریم که این تراژدی غم انگیز آخرین باری باشد که اردوغان – یا هر سیاستمدار دیگری- بتواند با صحبت از «سرنوشت»، خانواده های دردمند کارگری را به سخره بگیرد.

سوانح کار سرنوشت و تقدیر نیستند!

زنده باد وحدت و مبارزۀ بین المللی طبقۀ کارگر!

گرایش مارکسیست های انقلابی ایران